تقدیر فرماندار یزد و مدیرکل کتابخانه های عمومی استان یزد از شهردار شاهدیه

تقدیر فرماندار یزد و مدیرکل کتابخانه های عمومی استان یزد از شهردار شاهدیه

تقدیر فرماندار یزد و مدیرکل کتابخانه های عمومی استان یزد از شهردار شاهدیه

تقدیر فرماندار یزد و مدیرکل کتابخانه های عمومی استان یزد از شهردار شاهدیه