تصاویر قلعه و آب انبار تاریخی شاهدیه قبل و بعد از مرمت و ساماندهی