تشکیل جلسه هم اندیشی اعضای کمیسیون ماده صد شهرداری شاهدیه

    جلسه هم اندیشی تبادل نظر اعضای کمیسیون بدوی و تجدیدنظر بنا به درخواست شهرداری با حضور کلیه اعضاء در دفتر کار شهردارمحترم آقای مهندس ابوالحسینی تشکیل و درخصوص موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید.

-حتی الامکان جلوگیری از ساخت وساز های غیر مجاز بالاخص ساخت وسازهایی که در کاربری مغایر با طرح تفصیلی و بدون اصول فنی وشهرسازی وبهداشتی اقدام به احداث بنا می نمایند.

-نظارت مستمر ،کنترل و ساماندهی ساخت وسازهاورعایت زیباسازی درنمای ساختمانهای شهری.

-با توجه به تقویت واحد گشت وبازرسی ارائه گزارش تصویری از ساختمانهای درحال احداث جهت تصمیم گیری در زمان مناسب الزامی است .

-ابلاغ آراء کمیسیون و پذیرفتن اعتراض متخلفین به آراء در زمان مناسب و مقرر .

-حتی الامکان بررسی اصول فنی و استحکام بنا توسط منهدسین واجد الشرایط و ذیصلاح قبل از انعکاس تخلف ساختمانی به کمیسیون.