به مناسبت فرارسیدن ایام فاطمیه(س) سطح شهر(میادین - سردرب شهرداری) فضاسازی شد.%

به مناسبت فرارسیدن ایام فاطمیه(س) سطح شهر(میادین - سردرب شهرداری) فضاسازی شد.%

به مناسبت فرارسیدن ایام فاطمیه(س) سطح شهر(میادین - سردرب شهرداری) آذین بندی شد.%

       به مناسبت فرارسیدن ایام فاطمیه(س) سطح شهر(میادین - سردرب شهرداری) فضاسازی شد.%