برگزاری کلاس های آموزشی در نمایشگاه و جشنواره باز آفرینی در پارک لاله شاهدیه

برگزاری کلاس های آموزشی در نمایشگاه و جشنواره باز آفرینی در پارک لاله شاهدیه

برگزاری کلاس های آموزشی در نمایشگاه و جشنواره باز آفرینی در پارک لاله شاهدیه

               برگزاری کلاس های آموزشی در نمایشگاه و جشنواره باز آفرینی در پارک لاله شاهدیه