برگزاری دوره آموزش ایمنی کار

برگزاری دوره آموزش ایمنی کار

برگزاری دوره آموزشی ایمنی کار در شهرداری شاهدیه

برگزاری دوره آموزش ایمنی کار ، جهت پرسنل کارگری شهرداری شاهدیه در محل شهرداری تشکیل گردید .