برگزاری دوره آموزشی مدیریت استرس در بلایا ویژه کارکنان شهرداری

برگزاری دوره آموزشی مدیریت استرس در بلایا ویژه کارکنان شهرداری

برگزاری دوره آموزشی مدیریت استرس در بلایا ویژه کارکنان شهرداری

برگزاری دوره آموزشی مدیریت استرس در بلایا ویژه کارکنان شهرداری

    دوره آموزشی مدیریت استرس در بلایا در تاریخ 1395/11/11 ویژه کارکنان شهرداری در محل سالن شهرداری شاهدیه برگزار گردید در این دوره راههای مقابله با استرس تدریس گردید %