برگزاری دوره آموزشی ارتقاء سلامت اداری

برگزاری دوره آموزشی ارتقاء سلامت اداری

برگزاری دوره آموزشی ارتقاء سلامت اداری

دوره آموزشی ارتقاء سلامت اداری در تاریخ 1395/10/14 ویژه کارکنان شهرداری در محل سالن شهرداری شاهدیه برگزار گردید دراین دوره راههای مقابله با فساد اداری تدریس گردید %