برگزاری جلسه شورای نامگذاری معابر شهر شاهدیه

جلسه شورای نامگذاری معابر شهرشاهدیه در ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 1395/10/18 پیرو دعوتنامه قبلی و با حضور نمایندگانی از شهرداری شاهدیه-بنیادشهید و امور ایثارگران استان یزد-شورای اسلامی شهرشاهدیه و جناب آقای دکتر الهام بخش عضور شورای نامگذاری شهر شاهدیه تشکیل و براساس دستور جلسه پس از بررسی و تبادل نظر اقدام به نامگذاری معابر و میادین فاقد نام گردید %