برگزاری جلسه شورای نامگذاری معابر شهر شاهدیه

برگزاری جلسه شورای نامگذاری معابر شهر شاهدیه

تشکیل جلسه شورای نامگذاری معابر

جلسه شورای نامگذاری معابر شهرشاهدیه در ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 1395/10/18 پیرو دعوتنامه قبلی و با حضور نمایندگانی از شهرداری شاهدیه-بنیادشهید و امور ایثارگران استان یزد-شورای اسلامی شهرشاهدیه و جناب آقای دکتر الهام بخش عضور شورای نامگذاری شهر شاهدیه تشکیل و براساس دستور جلسه پس از بررسی و تبادل نظر اقدام به نامگذاری معابر و میادین فاقد نام گردید %