برگزاری جشنواره بزرگ باز آفرینی در استان یزد

برگزاری جشنواره بزرگ باز آفرینی در استان یزد

برگزاری جشنواره بزرگ باز آفرینی در استان یزد

برگزاری جشنواره بزرگ باز آفرینی در استان یزد همزمان با روز زمین پاک این جشنواره توسط شهرداری شاهدیه –اداره کل محیط زیست و سازمان مدیریت پسماند برگزار می گردد .