برگزاری جشنواره بزرگ باز آفرینی در استان یزد

برگزاری جشنواره بزرگ باز آفرینی در استان یزد همزمان با روز زمین پاک این جشنواره توسط شهرداری شاهدیه –اداره کل محیط زیست و سازمان مدیریت پسماند برگزار می گردد .