برگزاري آزمون استخدامي شهرداري ها در روز جمعه 94/11/2

برگزاري آزمون استخدامي شهرداري ها در روز جمعه 94/11/2

برگزاري آزمون استخدامي شهرداري ها در روز جمعه 94/11/2

حسب اعلام سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور آزمون استخدامي شهرداري هاي استان همزمان با سراسر كشور در روز جمعه مورخ 1394/11/02 برگزار مي گردد. داوطلبان مي توانند جهت دريافت كارت ورود به جلسه آزمون از تاريخ 1394/10/26  لغايت 1394/10/30به سايت دفتر امور شهري و شوراهاي استانداري مراجعه نمايند.

بديهي است چناچه داوطلبي به هر علت موفق به دريافت كارت خود از طريق سايت نشده باشد در روز آزمون براي نامبرده كارت ورود به جلسه صادر نخواهد شد.