بازدید کمیسیون کارگری شورای تامین استان و اعضای شورای اسلامی شهر وشهردار از کارگاه های نساجی شاهدیه

بازدید کمیسیون کارگری شورای تامین استان و اعضای شورای اسلامی شهر وشهردار از کارگاه های نساجی شاهدیه

 

در راستای رفع مشکلات کارگاههای شاهدیه کمیسیون کارگری شورای تامین استان باتفاق اعضای شورای اسلامی شهر ازکارگاههای مستقر در مناطق مختلف شهر شاهدیه بازدید نمودند.