بازدید کارشناسان محترم مدیریت ستاد بحران استانداری و فرمانداری و شهرداری شاهدیه

بازدید کارشناسان محترم مدیریت ستاد بحران استانداری و فرمانداری و شهرداری شاهدیه

بازدید کارشناسان محترم مدیریت ستاد بحران استانداری و فرمانداری و شهرداری شاهدیه

بازدید کارشناسان محترم مدیریت ستاد بحران استانداری و فرمانداری و شهرداری شاهدیه مورخ 1394/10/21به منظور بررسی سیل بند ضلع جنوبی شهر شاهدیه .