بازدید مهندس فلاحتی رئیس اداره میراث فرهنگی و گردشگری شهرستان به همراه شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر از بافت تاریخی شاهدیه

بازدید مهندس فلاحتی رئیس اداره میراث فرهنگی و گردشگری شهرستان به همراه شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر از بافت تاریخی شاهدیه

بازدید مهندس فلاحتی رئیس اداره میراث فرهنگی و گردشگری شهرستان  به همراه شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر از بافت تاریخی شاهدیه