بازدید مهندس ابویی معاون دفتر فنی استانداری از پروژه های عمرانی شهر شاهدیه

بازدید مهندس ابویی معاون دفتر فنی استانداری از پروژه های عمرانی شهر شاهدیه

بازدید مهندس ابویی معاون دفتر فنی استانداری و کارشناسان دفتر فنی ، مهندس میرنژاد شهردار شاهدیه و اعضای شورای شهر از پروژه های عمرانی شهر شاهدیه