بازدید مشترک مهندس میرنژاد شهردار شاهدیه و مدیر محترم منطقه 1شهرداری یزد از محدوده های مشترک شهر یزد و شاهدیه

بازدید مشترک مهندس میرنژاد شهردار شاهدیه و مدیر محترم منطقه 1شهرداری یزد از محدوده های مشترک شهر یزد و شاهدیه

بازدید مشترک مهندس میرنژاد شهردار شاهدیه و مدیر محترم منطقه 1شهرداری یزد از محدوده های مشترک شهر یزد و شاهدیه

در این بازدید  مسایل و مشکلات مرزهای مشترک محدوده های شهرداری ها  مورد بررسی و امکان سنجی قرار گرفت و راهکارهایی پیرامون حل مشکلات ترافیکی و مسایل شهری ارائه گردید