بازدید مشترک مدیرکل محترم میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی استان یزد ، با حضور اعضا محترم شورای اسلامی شهروشهردار شاهدیه و مسئولین شهرداری در تاریخ 1394/11/12 از بافت های قدیمی و تاریخی شهرشاهدیه.

بازدید مشترک مدیرکل محترم میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی استان یزد ، با حضور اعضا محترم شورای اسلامی شهروشهردار شاهدیه و مسئولین شهرداری در تاریخ 1394/11/12 از بافت های قدیمی و تاریخی شهرشاهدیه.

بازدید مشترک مدیرکل محترم میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی استان یزد ، با حضور اعضا محترم شورای اسلامی شهروشهردار شاهدیه و مسئولین شهرداری در تاریخ 12/11/94 از بافت های قدیمی و تاریخی شهرشاهدیه.

    بازدید مشترک مدیرکل محترم میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی استان یزد ، با حضور اعضا محترم شورای اسلامی شهروشهردار شاهدیه و مسئولین شهرداری در تاریخ 1394/11/12 از بافت های قدیمی و تاریخی شهرشاهدیه.

     در این بازدید که در پایان با نشست همراه بود در رابطه با تعریف محور فرهنگی تاریخی شهرشاهدیه با اولویت محور خیابان محمدیه و مسجد باغستان و توجه به بناهای تاریخی که منحصر به فرد میباشد و احیاء خانه های قدیمی تصمیم گیری شد.