بازدید مشترک مدیرکل امور شهری وشوراها ومدیرکل دفتر فنی استانداری و شهردار شاهدیه از شهرشاهدیه

بازدید مشترک مدیرکل امور شهری وشوراها ومدیرکل دفتر فنی استانداری و شهردار شاهدیه از شهرشاهدیه

بازدید مشترک مدیرکل امور شهری وشوراها ومدیرکل دفتر فنی استانداری و شهردار شاهدیه از شهرشاهدیه

   آقایان مهندس خادمی مدیرکل محترم امور شهری وشوراهای استانداری و مهندس یادگاری مدیرکل محترم دفتر فنی و مهندس ابوالحسینی شهردار شاهدیه در تاریخ 1394/05/12 از پروژه های عمرانی در دست اجرای شهرداری و بافت قدیم شهر بازدید نمودند و از نزدیک از نقاط قوت و ضعف پروژه ها آگاهی یافته در این بازدید با توجه به منحصر به فرد بودن بافت قدیم شهر بر حفظ و ساماندهی آن با همکاری دستگاههای مربوطه تاکید نمودند %