بازدید مسئولین استانی و شهر شاهدیه از اولین جشواره باز آفرینی از مواد دورریختنی در شاهدیه

بازدید مسئولین استانی و شهر شاهدیه از اولین جشواره باز آفرینی از مواد دورریختنی در شاهدیه

بازدید مسئولین استانی و شهر شاهدیه از اولین جشواره باز آفرینی از مواد دورریختنی در شاهدیه

         بازدید مسئولین استانی و شهر شاهدیه از اولین جشواره باز آفرینی از مواد دورریختنی در شاهدیه