آگهی مناقصه محدود جمع آوری و حمل زباله به صورت حجمی (نوبت اول)

آگهی مناقصه محدود جمع آوری و حمل زباله به صورت حجمی (نوبت اول)

آگهی مناقصه محدود جمع آوری و حمل زباله به صورت حجمی (نوبت اول)

آگهی مناقصه محدود جمع آوری و حمل زباله به صورت حجمی (نوبت اول)

شهرداری شاهدیه در نظر دارد کلیه امور مربوط به زباله های سطح  شهررا  از طریق یکی از شرکت های واجد شرایط برای مدت یک سال از طریق مناقصه محدود واگذار نماید

برای مشاهده متن مناقصه اینجا کلیک کنید