آگهی مناقصه عمومی

 

شهرداری شاهدیه در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی پروژه احداث بوستان شهرک ابوالفضل را به پیمانکار واجد الشرایط مندرج دراسنادمناقصه واگذارکند. لذاپیمانکاران واجدالشرایط می توانند از تاریخ سه­شنبه 97/01/21لغایت پایان وقت اداری روز یکشنبه 97/02/02 جهت دریافت اسناد مناقصه به شهرداری واقع در شاهدیه بلوار وحدت مراجعه نمایند

برای مشاهده متن آگهی اینجا کلیک کنید