آگهی مناقصه حفظ و نگهداری چمن میادین و پارک های شهر شاهدیه (نوبت اول)

آگهی مناقصه حفظ و نگهداری چمن میادین و پارک های شهر شاهدیه (نوبت اول)

آگهی مناقصه حفظ و نگهداری چمن میادین و پارک های شهر شاهدیه (نوبت اول)

آگهی مناقصه حفظ و نگهداری چمن میادین و پارک های شهر شاهدیه (نوبت اول)

احتراما به استحضار میرساند شهرداری شاهدیه در نظر دارد نسبت به  حفظ و نگهداری چمن میادین و پارک های شهر برای مدت یک سال از طریق مناقصه محدود اقدام نماید

برای مشاهده متن مناقصه اینجا کلیک کنید