آگهی مزایده مرحله اول بهره بردارری از جایگاه سی ان جی

       احتراماً این شهرداری در نظر دارد بهره برداری از جایگاه CNG خود واقعدر بلوار فقیه خراسانی را به مدت 5 سال از طریق مزایده به شرکت بهره برداری دارای صلاحیت و مورد تائید شرکت پخش فرآورده های نفتی ایران منطقه یزد با شرایط ذیل واگذار نماید. لذا از آن شرکت محترم تقاضا می گردد. قیمت پیشنهادی خود را به ازای هرمترمکعب فروش سهم شهرداری حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 22/9/96 به آدرس این شهرداری ارسال و رسید دریافت نمائید. بدیهی است به پیشنهاداتی که بعد از تاریخ مذکور ارسال گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد .

شرایط عمومی :

1-داوطلبین شرکت درمزایده میتوانند جهت اطلاع ازموقعیت محل به جایگاه CNG متعلق به شهرداری به آدرس یزد-بلوار فقیه خراسانی جنب میدان میوه وتره بار شاهدیه بازدید و در صورت تمایل در مزایده مذکور شرکت نمایند .

2-شماره اشتراک جایگاه 014026887184میباشد .

3-متقاضیان میبایست با رعایت موارد مندرج ،وجه سپرده شرکت در مزایده را به صورت نقدی به مبلغ -/100.000.000ریال به حساب جاری 3826060 بانک مهر شعبه بلوار جمهوری بنام شهرداری شاهدیه واریز نمایند .

4-مهلت شرکت در مزایده از تاریخ 12/9/96 لغایت 22/9/96 خواهد بود .

5-شرکت کنندگان درمزایده بایستی پیشنهادات خودرابانضمام فیش واریزی سپرده تا پایان وقت اداری چهارشنبه مورخ 22/9/96 به شهرداری تسلیم و شماره ثبت دبیرخانه را دریافت دارند .

6-پیشنهادات واصله ، در ساعت 12روزپنج­شنبه مورخ 23/9/96 با حضوراعضای کمیسیون معاملات شهرداری رسیدگی و برنده نهایی مشخص و اعلام خواهدشد.

7-شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است .

8-برنده مزایده مکلف است بلافاصله پس از ابلاغ به شهرداری مراجعه و نسبت به انعقاد قرارداد و ارائه ضمانت نامه حسن انجام تعهدات اقدام ودرغیراین­صورت ضمن ضبط سپرده به نفع شهرداری فرد دوم برنده مزایده بوده و حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت .

9-سپرده کسانیکه در مزایده برنده نشده­اند با درخواست کتبی آنان مسترد خواهد شد.

10-قیمت پایه کارشناسی بازای هرمتر مکعب فروش 410ریال بوده که برنده مزایده موظف به پرداخت آن بصورت ماهیانه خواهد بود .

11-حداقل پرداختی بابت اجاره توسط بهره بردارماهیانه مبلغ -/40.000.000ریال­ تعیین می­گردد .

12-هزینه های مربوط به کارشناسی و آگهی بعهده برنده مزایده میباشد.

13-ارائه پروانه فعالیت معتبر و مرتبط از مراجع ذیصلاح الزامی میباشد.

14-داشتن حداقل سه سال سابقه کاربهره­برداری وارائه­گواهی تائیدصلاحیت از شرکت ملی پخش فرآورده­های نفتی­ایران الزامی است .

15-قرارداد بصورت یکساله با برنده مزایده منعقد و در صورت رضایت شهرداری در پایان مدت قرارداد با اخذ نظر کارشناسی و توافق شهرداری جهت تعیین مبلغ قرارداد و اخذ مجوز از شورای اسلامی شهر قابل تمدید خواهد بود .

16-به پیشنهادات فاقد سپرده و مشروط ومبهم ترتیب اثر داده نخواهد شد.

17-کلیه کسورات قانونی و پرداخت هزینه های آب،برق،گاز و... جایگاه بعهده بهره بردار میباشد .

18-شهرداری هیچگونه مسئولیتی در قبال نیروهای بکار گرفته شده از سوی بهره بردار را ندارد .

19-شهرداری درخصوص تعمیرات و خرید قطعات ودیگر هزینه­های جانبی هیچگونه تعهدی ندارد.

20-متقاضیان می توانند جهت دریافت هرگونه اطلاعات بیشتر به شهرداری شاهدیه مراجعه و یا با شماره تلفنهای 35211616-35211717 تماس حاصل نمایند.

                                                                                                      سیدعلی میرنژاد

                                                                                                                                          شهردار شاهدیه