اهم فعالیت های عمرانی شهرداری شاهدیه در هفته منتهی به 22 تیرماه 1396

اهم فعالیت های عمرانی شهرداری شاهدیه در هفته منتهی به 22 تیرماه 1396

اهم فعالیت های عمرانی شهرداری شاهدیه در هفته منتهی به 22 تیرماه 1396

اهم فعالیت های واحد عمران شهرداری شاهدیه در هفته منتهی به 22 تیرماه  1396

= بغل تراشی و بستر سازی مخزن 3هزار متر مکعبی شاهدیه

= ادامه لوله گزاری کاروگیت جهت آبیاری کشاورزی

= خاکبرداری و تخلیه اورسایز در  خیابان دکتر میرجلیلی جهت ادامه جدول گزاری

= ادامه فعالیت عمرانی آمفی تئاتر قلعه

= روشنایی  و تکمیل علائم راهنمایی و رانندگی و نصب گلمیخ در فاز دوم بلوار سعادت

= ......