امیرمسعود لطیفی

امیرمسعود لطیفی

مسئول دفتر شهردار / کاردانی معماری
مسئولیت ها و وظایف
مسئول دفتر شهردار/ دبیر کمیسیون تجدید نظر ماده صد