آغاز نصب چمن مصنوعی ورزشی بوستان شهدای هفتم تیر شاهدیه

آغاز نصب چمن مصنوعی ورزشی بوستان شهدای هفتم تیر شاهدیه

آغاز نصب چمن مصنوعی ورزشی بوستان شهدای هفتم تیر شاهدیه

آغاز نصب چمن مصنوعی ورزشی بوستان شهدای هفتم تیر شاهدیه

نصب چمن مصنوعی ورزشی با برآورد هزینه ای بالغ بر یک میلیارد ریال (یکصد ملیون تومان) در بوستان شهدای هفتم تیر شاهدیه آغاز شد.