آغاز بیست و هشتمین سال امامت مقتدرانه حضرت امام سیدعلی خامنه ای، بر عموم مسلمانان و آزادگان جهان مبارک

آغاز بیست و هشتمین سال امامت مقتدرانه حضرت امام سیدعلی خامنه ای، بر عموم مسلمانان و آزادگان جهان مبارک

آغاز بیست و هشتمین سال امامت مقتدرانه حضرت امام سیدعلی خامنه ای، بر عموم مسلمانان و آزادگان جهان مبارک

آغاز بیست و هشتمین سال امامت مقتدرانه حضرت امام سیدعلی خامنه ای، بر عموم مسلمانان و آزادگان جهان مبارک


 خدایا خدایا تا انقلاب مهدی، خامنه ای رهبر، به لطف خود نگهدار.