اعلام اسامی برندگان جشنواره کاردستی بادورریختنی ها

اعلام اسامی برندگان جشنواره کاردستی بادورریختنی ها

اعلام اسامی برندگان جشنواره کاردستی بادورریختنی ها

ضمن تشکروقدردانی ازکلیه شهروندان ودانش آموزانی که درمراسم جشنواره کاردستی بادورریختنی ها شرکت نموده اند. بدینوسیله به آگاهی میرساند برای کلیه شرکت کنندگان لوح تقدیر وبرای 12 نفرازبرگزیدگان بشرح ذیل جوایزی درنظرگرفته شده است که میتوانند ازتاریخ دوشنبه 1395/03/10بادردست داشتن معرفی نامه ازآموزشگاه وکپی شناسنامه به روابط عمومی شهرداری مراجعه نمایند

  اسامی برندگان:

 1- راضیه میرجلیلی

 2- نجمه لبافی منشادی

3-ابوالفضل سلطانی فرزندمحمود (( دبستان گلهای کویر))

 4-محمدمیرجلیلی  ((دبستان نصر))

  5-سهیل سلطانی (( دبستان قیام))

  6-امیرحسین زارع (( راهنمایی فرخی))

7-فاطمه السادات میرجلیلی  ((دبستان آزادمنش))

8- امیرمحمدسلطانی  ((دبستان قیام))

 9- علیرضا بیگی (( دبستان قیام))

10-یگانه سلطانی (( دبستان طلوع))

 11-یگانه باغشاهی (( دبستان طلوع))

 12-امیرحسین ونازنین میرجلیلی ((مرکزنورالسماء- کارمشترک ))          

ضمنا جوایز اهدایی از طرف کابینت رافیا میباشد