آسفالت معابر شهرک ابوالفضل ،خیابان امام رضا،خیابان کارخانجات وخیابان وحدت جنوبی

آسفالت معابر شهرک ابوالفضل ،خیابان امام رضا،خیابان کارخانجات وخیابان وحدت جنوبی

آسفالت معابر شهرک ابوالفضل ،خیابان امام رضا،خیابان کارخانجات وخیابان وحدت جنوبی

آسفالت معابر شهرک ابوالفضل ،خیابان امام رضا،خیابان کارخانجات وخیابان وحدت جنوبی جمعاً به مساحت 13737 مترمربع پایان پذیرفت ومورد بهره برداری قرار گرفت .

کوچه اطلسی 4 به مساحت 640 مترمربع

کوچه اطلسی 7 به مساحت 560 مترمربع

کوچه یاس 4 به مساحت 720 مترمربع

کوچه یاس 7 به مساحت 560 مترمربع

قسمتی از خیابان امام رضا به مساحت 2250 مترمربع

کوچه شهید عباسعلی میرجلیلی به مساحت 1570 مترمربع

خیابان کارخانجات گردفرامرز به مساحت 5530 مترمربع

کوچه های فرعی اندیشه به مساحت 1307 مترمربع

خیابان وحدت جنوبی به مساحت 600 مترمربع