اسامی شهرداران قبلی شاهدیه

اسامی شهرداران قبلی شاهدیه

 

اسامی شهرداران شهر شاهدیه از ابتدا تاکنون

 

نام ونام خانوادگی شهردار

تاریخ انتصاب

میزان سوابق اجرایی

مدرک,رشته تحصیلی

محمد جواد فلاح

1371/02/09

15ماه

فوق دیپلم

علوم انسانی

جلال حج فروش

1372/05/07

25ماه

لیسانس

جغرافیا

مهدی شعشعی

1376/06/30

44ماه

لیسانس

معارف اسلامی

سید علی علوی

1378/03/16

61ماه

لیسانس

راه وساختمان

محمدعلی رحمت آبادی

1383/04/29

110 ماه

لیسانس

راه وساختمان

محمدجوادابوالحسینی

1392/07/16

47

لیسانس عمران