اجرای رای کمیسیون ماده صد توسط شهرداری شاهدیه در میدان شاهد

      ساختمان فاقد مجوز که در کمیسیون ماده صد شهرداری منجر به صدور رای تخریب گردیده بود ، پس از طی مراحل قانونی در تاریخ 1395/2/9 رای صادره به مرحله اجراء درآمد و ساختمان مذکور به علت عدم رعایت اصول فنی و شهرسازی تخریب گردید %