اجرای رای کمیسیون ماده صد توسط شهرداری شاهدیه در میدان شاهد

اجرای رای کمیسیون ماده صد توسط شهرداری شاهدیه در میدان شاهد

      ساختمان فاقد مجوز که در کمیسیون ماده صد شهرداری منجر به صدور رای تخریب گردیده بود ، پس از طی مراحل قانونی در تاریخ 1395/2/9 رای صادره به مرحله اجراء درآمد و ساختمان مذکور به علت عدم رعایت اصول فنی و شهرسازی تخریب گردید %