اجرای رای کمیسیون ماده صد توسط شهرداری شاهدیه

اجرای رای کمیسیون ماده صد توسط شهرداری شاهدیه

اجرای رای کمیسیون ماده صد توسط شهرداری شاهدیه

      ساختمان فاقد مجوز که در کمیسیون ماده صد شهرداری منجر به صدور رای تخریب گردیده بود پس از طی مراحل قانونی در تاریخ  25/12/94 رای صادره به مرحله اجراء درآمد و ساختمان مذکور به علت عدم رعایت اصول فنی و شهرسازی تخریب گردید.%