اجرای رای کمیسیون ماده صد با همکاری دستگاه قضایی

اجرای رای کمیسیون ماده صد با همکاری دستگاه قضایی

اجرای رای کمیسیون ماده صد

      رای کمیسیون تجدیدنظر شماره 93/29 موضوع تخریب دیوار چینی غیرمجاز در ابرندآباد مجتمع 48 دستگاه با هماهنگی دستگاه قضایی و همکاری کلانتری 16 به اجراء درآمد %