آگهی مزایده (نوبت اول)
« استعلام بهاء  (نوبت دوم ) »
«استعلام بهاء (نوبت اول ) »
آگهی مزایده عمومی
استعلام بهای ساماندهی میدان علم و فرهنگ شهر شاهدیه
استعلام بهای واگذاری اجرای زیرسازی و نصب سنگ جدول بلوار صاحب الزمان شهر شاهدیه
آگهی مزایده مرحله اول واگذاری جایگاه CNG شهرداری شاهدیه
آگهی مزایده عمومی
آگهی استعلام بهاء
استعلام بهاء خط کشی محوری با ماشین خط کشی براساس استاندارد ملی ایران
آگهی مزایده نوبت دوم
آگهی مزایده نوبت اول
آگهی مزایده نوبت اول