قوانین مقررات

تعرفه عوارض سال ۱۴۰۰

تعرفه عوارض سال ۹۹

تعرفه عوارض سال ۹۸

قانون شوراها

تعرفه عوارض سال ۹۷شهرداري شاهديه

ضوابط لازم براي صدور پروانه كسب در اتحاديه هاي صنفي

آيين نامه اجرايي موارد لغو پروانه كسب واحدهاي صنفي

قانون شهرداریها

تعرفه عوارض ۱۳۹۵

تعرفه عوارض ۱۳۹۲

تعرفه عوارض ۱۳۹۱

تعرفه عوارض ۱۳۹۳

تعرفه عوارض سال ۹۴