آگهی جذب نیروی انسانی بصورت موقت وشرکتی

 

 * جهت شروع ثبت نام پس از مطالعه مطالب زیر بر روی دکمه ثبت نام کلیک کنید*

 

به اطلاع میرساند شهرداری شاهدیه باستناد نامه شماره ۵۸۳۲۹ مورخ ۲۵/۸/۱۳۹۹ مدیرکل امورشهری وشوراهای استانداری یزد درنظردارد بمنظور تامین نیروی انسانی متخصص درزمینه های عمرانی ومالی بصورت شرکتی افراد موردنیاز را ازطریق آزمون ، مصاحبه وانجام مراحل گزینش استانداری بکارگیری نماید لذا ازکلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت بعمل می آید جهت ثبت نام وارائه مدارک لازم بصورت غیرحضوری حداکثر تاتاریخ ۱۲/۹/۱۳۹۹ نسبت به ثبت نام به آدرس الکترونیکی شهرداری شاهدیه ( Shahedieh.ir  ( اقدام نمایند.

 

  ردیف

      عنوان شغل

سطح ورشته تحصیلی

   جنسیت

      تعداد

۱

     کارشناس عمران

(لیسانس یافوق لیسانس) عمران -سازه عمران عمران وراه

مرد

۱

۲

   کارشناس امورمالی

(لیسانس یافوق لیسانس) حسابداری

مرد

۱

 

مدارک موردنیاز:

-تصویرتمام صفحات شناسنامه

-تصویرکارت ملی وکارت پایان خدمت (عدم استفاده ازشرایط معافیت )

-تصویرمدرک تحصیلی

-عکس پرسنلی

شرایط عمومی داوطلبان :

-تدین به دین مبین اسلام

-عدم اعتیاد به دخانیات ومواد مخدر وسابقه محکومیت جزایی

-داشتن سلامت جسمانی و روانی وتوانایی برای انجام امور

-نداشتن منع بکارگیری دردستگاههای دولتی

-التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی

شرایط اختصاصی داوطلبان :

-دارای حداقل۲ سال سابقه کار

-داشتن حداقل سن ۲۵ سال وحداکثر ۳۵ سال ازتاریخ انتشار آگهی

بومی وساکن درشهرشاهدیه حداقل بمدت ۱۰ سال اخیر