مشخصات شهردار

نام خانوادگی

نام

محل تولد

تاریخ انتصاب

مدرک تحصیلی

رشته

میرنژاد

سیدعلی

یزد

۳۰/۰۶/۹۶

فوق لیسانس

جغرافیا و برنامه ریزی شهری