محمدجواد ابولحسینی

شهردار شاهدیه / کارشناسی عمران
مسئولیت ها و وظایف
معاون دفتر فنی استانداری یزد
معاون فرماندار ابرکوه