نمایشگر یک مطلب نمایشگر یک مطلب

یکی از محتواهای وب موجود را انتخاب کرده و یا یک محتوای جدید جهت نمایش در این پورتلت ایجاد کنید.

شهرداران قبلی شاهدیه شهرداران قبلی شاهدیه

اسامی شهرداران

نام ونام خانوادگی شهردار 

تاریخ انتصاب

تاریخ تولد

میزان سوابق اجرایی

مدرک,رشته تحصیلی

محمد جواد فلاح

 

9/2/1371

1337

15ماه

فوق دیپلم

علوم انسانی

جلال حج فروش

7/5/1372

1339

25ماه

لیسانس

جغرافیا

مهدی شعشعی

30/6/1374

1341

44ماه

لیسانس

معارف اسلامی

سید علی علوی

16/3/1378

1334

61ماه

لیسانس

راه وساختمان

محمدعلی رحمت آبادی

 

29/4/1383

1338

110 ماه

لیسانس

راه وساختمان