تاریخچه

شهرداران قبلی
ردیف نام و نام خانوادگی تاریخ انتصاب
۱ محمدجواد فلاح ۹/۲/۱۳۷۱
۲ جلال حج فروش ۷/۵/۱۳۷۲
۳ مهدی شعشعی ۳۰/۶/۱۳۷۴
۴ سیدعلی علوی ۱۶/۳/۱۳۷۸
۵ محمدعلی رحمت آبادی ۲۹/۴/۱۳۸۳
۶ محمدجواد ابوالحسینی ۱۶/۷/۱۳۹۲