جهت ارتباط با شهرداری میتوانید با استفاده از مشخصات زیر اقدام و یا از طریق فرم درج شده ایمیل ارسال کنید.

تلفن فاكس ايميل سايت موبايل
۳۵۲۱۱۶۱۶ ۳۵۲۱۱۸۱۸ sh.shahedieh@gmail.com Shahedieh.ir ۰۹۱۳۱۵۱۵۰۳۳