آگهی مزایده (نوبت اول)
« استعلام بهاء  (نوبت دوم ) »
«استعلام بهاء (نوبت اول ) »
تجدید مناقصه عمومی (نوبت اول)
آگهی مناقصه عمومی
آگهی مزایده عمومی
استعلام بهای ساماندهی میدان علم و فرهنگ شهر شاهدیه
آگهی تجدید مزایده مرحله اول واگذاری نگهبانی ساختمان شهرداری و گشت و بازرسی شهرداری شاهدیه
استعلام بهای واگذاری اجرای زیرسازی و نصب سنگ جدول بلوار صاحب الزمان شهر شاهدیه
آگهی مزایده مرحله اول واگذاری جایگاه CNG شهرداری شاهدیه
آگهی مناقصه عمومی (نوبت دوم)  واگذاری نگهبانی ساختمان شهرداری و گشت وبازرسی سطح شهر شاهدیه
آگهی مناقصه واگذاری نگهبانی ساختمان شهرداری و گشت وبازرسی سطح شهر شاهدیه به مدت یک سال
آگهی مزایده عمومی
آگهی استعلام بهاء
استعلام بهاء خط کشی محوری با ماشین خط کشی براساس استاندارد ملی ایران
آگهی مناقصه رنگ آمیزی و شستشوی سنگ معابر سطح شهر شاهدیه
آگهی مزایده نوبت دوم
آگهی مزایده نوبت اول
آگهی مزایده نوبت اول
پياده روسازي خ گلبهار