آگهی مناقصه عمومی (نوبت دوم)  واگذاری نگهبانی ساختمان شهرداری و گشت وبازرسی سطح شهر شاهدیه
آگهی مناقصه واگذاری نگهبانی ساختمان شهرداری و گشت وبازرسی سطح شهر شاهدیه به مدت یک سال
آگهی مزایده عمومی
آگهی استعلام بهاء
استعلام بهاء خط کشی محوری با ماشین خط کشی براساس استاندارد ملی ایران
آگهی مناقصه رنگ آمیزی و شستشوی سنگ معابر سطح شهر شاهدیه
آگهی مزایده نوبت دوم
آگهی مزایده نوبت اول
آگهی مزایده نوبت اول
پياده روسازي خ گلبهار
پياده روسازي بلواردانشوران
آگهي جمع اوري زباله بصورت حجمي
آگهی مناقصه تامین نیرو ( نوبت اول )
استعلام سگهاي ولگرد
استعلام خريدموزاييک حياطي